สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิม อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยตั้งเป้าหมายจะดําเนินการก่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและ เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติ วีรกรรมที่พระองค์ท่านได้ทําเพื่อประเทศชาติอุทยานแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังมีพระราชประวัติ ของพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในยุคดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้อนุชนคนไทยได้ซาบซึ้งถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ประเทศไทยได้มีเอกราชและความเจริญมาตราบถึงวันนี้ ในอุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วย

พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารแสดงนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารที่พัก อุทยานการเรียนรู้ (Knowledge Park) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น/นวัตกรรม (Local Wisdom and Innovation Center) ซึ่งอาคารและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาและใช้สําหรับการจัด Edutainment

โดยมีอาคาร อํานวยการเป็นหน่วยกลางในการบริหารอุทยานฯ เมื่อโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยคาดว่าจะเป็นศูนย์รวมการจัดการแสดงนิทรรศการและการประชุมในเขตภาคเหนือ ตอนล่างที่สมบูรณ์แบบตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายความเจริญสู่เขตภาคเหนือตอนล่าง และสอดรับกับ โครงการสี่แยกอินโดจีนและแผนด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ซึ่งคาดว่าโครงการอุทยานนี้จะทําให้จังหวัด พิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยจะใช้องค์ความรู้ งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานในจังหวัดใกล้เคียง ในลักษณะให้มีการหมุนเวียนจัดกิจกรรมทางด้าน การศึกษา นวัตกรรม ผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) รวมทั้งงานด้านศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดทั้งปี ซึ่งคาดว่าจะช่วยเร่งการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนและเป็นการเพิ่ม ศักยภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพิ่มมากขึ้น