กิจกรรมคู่ขนาน Parallel Meetings

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   General Meeting of Council of the Graduate Studies Administration and Autonomous University (CGAU)

soraya sangyenphan

January 7, 2022

กล่าวขอบคุณ Conference Thank You Speech

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทคบร.)   by Prof. Dr.Patcharee Lertrit Dean of Graduate School, Mahidol University The President of CGAU

soraya sangyenphan

January 7, 2022

เสวนาพิเศษ Panel discussion “Graduate Education in The Disruptive World: Demand-Oriented Curriculum Design and Use of Sandboxes”

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และรองประธาน บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด   ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   Dr. Kitipong Promwong Director of the Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO) Prof.…

soraya sangyenphan

January 7, 2022

พิธีมอบธง Host Flag Handing Over Ceremony

เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   by Assoc.Prof.Dr.Krongkarn Chootip Dean of Graduate School, Naresuan University

soraya sangyenphan

January 7, 2022
1 2