กล่าวเปิด Conference Opening Speech

โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

by Prof.Dr. Prasit Watanapa

The President of Naresuan University Council