เสวนาพิเศษ Panel discussion “Graduate Education in The Disruptive World: Demand-Oriented Curriculum Design and Use of Sandboxes”

  • ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

  • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

  • ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และรองประธาน บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  • Dr. Kitipong Promwong Director of the Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO)
  • Prof. Dr.Supachai Pathumnakul Deputy Permanent Secretary Ministry of Higher education, Science, Research and Innovation
  • Dr. Sampan Silapanad Co-Chair of the World Association for Cooperative Education and Deputy Chair of Western Digital (Thailand) Co. Ltd.

Modulated by Assoc.Prof.Dr.Krongkarn Chootip

Dean of Graduate School, Naresuan University