กล่าวขอบคุณ Conference Thank You Speech

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

 

by Prof. Dr.Patcharee Lertrit

Dean of Graduate School, Mahidol University

The President of CGAU