กล่าวรายงาน Conference Welcome Report

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

by Assoc.Prof.Dr.Krongkarn Chootip
Dean of Graduate School, Naresuan University