กิจกรรมคู่ขนาน Parallel Meetings

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 

General Meeting of Council of the Graduate Studies Administration and Autonomous University (CGAU)