พิธีมอบธง Host Flag Handing Over Ceremony

เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

by Assoc.Prof.Dr.Krongkarn Chootip

Dean of Graduate School, Naresuan University